Privacy beleid

 1. Home
 2.  » Privacybeleid

Privacy policy CustomerScope (versie 1 november 2023)

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: CustomerScope
Inschrijfnummer KvK: 66865468
BTW-nummer: NL 8512.73.336.B01

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken en gebruiken de contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen
 • telefoongesprekken en chats
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter, youtube, Linkedin en WhatsApp. 
 • en persoonsgegevens die je deelt door iets op onze site te downloaden, waardoor we kunnen inzien wat je op onze websites bekijkt
 • de nieuwsbrieven die je bekijkt en waarop je klikt.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast, na toestemming:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bezoek aan de website, open van nieuwsbrieven, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand email adres.

Overige persoonsgegevens

CustomerScope analyseert jouw gedrag op de website, in e-mailverkeer, in nieuwsbrieven, etc. 

Overige persoonsgegevens worden verkregen via cookies, Pixel (Facebook), uitlezen van websitebezoekersgegevens en uitlezen van mailstatistieken.

CustomerScope neemt geautomatiseerde besluiten door verwerkingen van automatisch verkregen gegevens over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CustomerScope) tussen zit. Voorbeelden zijn advertentie platformen van social media, e-mailoplossingen.

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Meer informatie betreffende cookies kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

Waarom registreren wij jouw persoonsgegevens:

CustomerScope gebruikt jouw gegevens om:

 • Je een product of dienst aan te bieden
 • een product of dienst af te sluiten
 • een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren
 • jouw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten
 • je op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen
 • ons aan de wet te houden
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben

Delen van persoonsgegevens met derden

CustomerScope verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Veiligheid opslag van gegevens

CustomerScope neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

Zo slaan wij zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Nemen wij technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via welkom@customerscope.nl 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen onder aan de mailings die je ontvangt of door ze op te vragen.

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • je gegevens bij ons opvragen.
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • je gegevens laten verwijderen.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
 • jouw toestemming stoppen.
 • jouw gegevens overdragen.
 • het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.

 Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar welkom@customerscope.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. CustomerScope zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: Welkom@customerscope.nl
 • Op het volgende telefoonnummer: 036-5258356
 • Op het volgende postadres: Buster Keatonstraat 59 1325CK Almere

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.